ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

การรายงานข้อมูลภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
Created by vecpadmin on 5/6/2563 12:02:30


ตามที่สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้แจ้งให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนตรวจสอบ และติดตามภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให้รายงานข้อมูลในระบบ www.v-cop.go.th ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ในการนี้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษาได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่า
มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนส่งรายงาน จำนวน ๑๐๗ แห่ง มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนบันทึกข้อมูลแต่ไม่ได้จัดส่งรายงาน จำนวน ๑๖ แห่ง และยังขาดการรายงานข้อมูลจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนจำนวน ๓๖๔ แห่ง  นั้น

                   สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนพิจารณาแล้ว เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ขอให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนดำเนินการจัดส่งข้อมูลและรายงานข้อมูลภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระบบ  www.v-cop.go.th  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนการบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านกำลังคนอาชีวศึกษาและประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาของผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารอาชีวศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษาโทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๕๕๕๕ ต่อ ๑๓๐๗

print
Related Articles
การรายงานข้อมูลภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
rating
  Comments