ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (ตามประมาณการ)
Created by financesom60 on 4/29/2020 2:33:42 PM

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้อนุมัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ภาคเรียนที่ 1/2563 (ตามประมาณการ) และส่วนการคลังฯ ได้ดำเนินการ
โอนเงินอุดหนุนให้แก่สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 

ทั้งนี้  ขอให้สถานศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศและนโยบายของทางราชการ และนำเงินอุดหนุนไปจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้แก่นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการกำหนด
1. จัดทำเอกสารและจัดเก็บเอกสารหลักฐานการรับ-จ่ายเงินอุดหนุนแต่ละรายการ พร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
2. สรุปการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามที่กำหนด กทม.รายงาน สอช. ส่วนภูมิภาครายงาน อศจ.
3. ให้เปรียบเทียบเงินอุดหนุนที่ได้รับตามประมาณการ กับจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 (โดยจะมีการประมวลผลใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
หากได้รับตามยอดประมาณการมากกว่า หรือมีเงินเหลือจ่าย ให้ส่งคืนเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กทม.ติดต่อ สอช. ส่วนภูมิภาคติดต่อ อศจ.ที่สถานศึกษาตั้งอยู่

จังหวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามที่ขอเนื่องจากงบประมาณรายจังหวัดไม่เพียงพอ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดำเนินการเบิกจ่ายเพิ่มเติมให้ภายหลัง โดยเปรียบเทียบกับจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 จำนวน 14 จังหวัด ได้แก่

1 กาญจนบุรี   หนังสือเรียน   อุปกรณ์การเรียน   เครื่องแบบนักเรียน   กิจกรรมพัฒนาฯ 
2 กำแพงเพชร   -  -  เครื่องแบบนักเรียน   -
3 ปราจีนบุรี   -  -  เครื่องแบบนักเรียน   -
4 ปัตตานี  -  -  เครื่องแบบนักเรียน   -
5 เพชรบุรี    -  -  เครื่องแบบนักเรียน   -
6 มุกดาหาร  -  -  เครื่องแบบนักเรียน   -
7 ยโสธร  หนังสือเรียน   อุปกรณ์การเรียน   เครื่องแบบนักเรียน   กิจกรรมพัฒนาฯ 
8 ลำพูน   หนังสือเรียน   อุปกรณ์การเรียน   เครื่องแบบนักเรียน   กิจกรรมพัฒนาฯ 
9 เลย   หนังสือเรียน   อุปกรณ์การเรียน   เครื่องแบบนักเรียน   กิจกรรมพัฒนาฯ 
10 สุพรรณบุรี   -  -  เครื่องแบบนักเรียน   -
11 สุราษฎร์ธานี   -  -  เครื่องแบบนักเรียน   -
12 หนองบัวลำภู    หนังสือเรียน   อุปกรณ์การเรียน   เครื่องแบบนักเรียน   กิจกรรมพัฒนาฯ 
13 อำนาจเจริญ  -  -  เครื่องแบบนักเรียน   -
14 อุบลราชธานี  -  -  เครื่องแบบนักเรียน   -

 

 

 


print
rating
  Comments