ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

การขอเบิกเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ตามประมาณการ)
Created by financesom60 on 29/4/2563 14:28:00

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้อนุมัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
เรียบร้อยแล้ว โดยส่วนการคลังฯ จะดำเนินการโอนเงินอุดหนุนให้แก่สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

ทั้งนี้  ขอให้สถานศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศและนโยบายของทางราชการ และนำเงินอุดหนุนไปจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้แก่นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการกำหนด
1. จัดทำเอกสารและจัดเก็บเอกสารหลักฐานการรับ-จ่ายเงินอุดหนุนแต่ละรายการ พร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
2. สรุปการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามที่กำหนด กทม.รายงาน สอช. ส่วนภูมิภาครายงาน อศจ.
3. หากเปรียบเทียบจำนวนที่ได้รับตามประมาณการกับจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 (หรือวันที่กำหนดตามนโยบาย สอศ.จะแจ้งให้ทราบ) ปรากฏว่า มีเงินเหลือจ่ายให้สถานศึกษาดำเนินการส่งคืนเงินอุดหนุนที่ได้รับเกินประมาณการให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ กทม.ติดต่อ สอช. ส่วนภูมิภาคติดต่อ อศจ.ที่สถานศึกษาตั้งอยู่


print
rating
  Comments