ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 (ไตรมาสที่ 3)
Created by financesom60 on 24/4/2563 14:14:40

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้อนุมัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล
เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 (ไตรมาสที่ 3) เรียบร้อยแล้ว และส่วนการคลังฯ จะดำเนินการโอน
เงินอุดหนุนรายบุคคล ไตรมาสที่ 3 ให้แก่สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ภายในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563

ทั้งนี้  ขอให้สถานศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศและนโยบายของทางราชการ และนำเงินอุดหนุนไปจ่ายเป็นเงินเดือนครูไม่ต่ำกว่าวุฒิที่ทางราชการกำหนด และตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และนำเงินไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ พัฒนาอาคารสถานที่ และดำเนินกิจการของโรงเรียน


print
rating
  Comments