ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องรายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีร่วมมือกับสถานประกอบการ เพิ่มจากการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
Created by vecpadmin on 4/16/2020 4:21:13 PM


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องรายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีร่วมมือกับสถานประกอบการ เพิ่มจากการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

print
rating
  Comments