ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

การนำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
Created by vecpadmin on 13/4/2563 15:41:16


     ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563  ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563   ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป  เพื่อให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ได้ สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนขอให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการนำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563  ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

     ทั้งนี้  ขอให้สถานศึกษาจัดทำเอกสารตามแนวปฏิบัติในการนำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563  ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และส่งไปยังสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์ AMS e-office หรือทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม  2563  

     อนึ่ง  หากสถานศึกษาไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด  สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน จะชะลอการขอซื้อแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน  และแบบพิมพ์ประกาศนียบัตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ให้แก่สถานศึกษา

 

สถานศึกษาที่ส่งเอกสารแล้ว สามารถตรวจสอบผลการส่งเอกสารได้ที่ลิงก์   ตรวจสอบผลการส่งเอกสาร

printRelated Articles
การใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๖๓ ในระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (PVIS)
rating
  Comments