ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๖๒
Created by vecpadmin on 17/2/2563 11:06:00

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๖๒


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ดำเนินการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ดำเนินการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)

 

print
rating
  Comments