ด่วนที่สุด

     ขอให้สถานศึกษาเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้      กรุณา  กรอกข้อมูลนักเรียน นักศึกษาจำแนก ตามหลักสูตรที่เปิดสอน  ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  ประเภทผู้เรียน  ระดับชั้น  ระบบการเรียนการสอน  เพศ  และจำนวน  ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้และส่งกลับมาทาง e-mail : misvecp@gmail.com  โดยด่วนที่สุด

สถานะการส่งข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามรายงาน ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2559


     ขอความร่วมมือให้กรอกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน  เนื่องจากมีผลต่อการจัดสรรการอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลของนักเรียนในสถานศึกษาเอกชน

  แบบเก็บข้อมูล     สรุปรายงาน

ผู้อำนวยการ ศอช.

ดร.พวงพรรณ ขันติธรรมากร
ดร.พวงพรรณ ขันติธรรมากร 

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน

หน่วยงานภายใน สอศ

  ☛   สำนักอำนวยการ
  ☛   สำนักความร่วมมือ
  ☛  สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
  ☛  สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  ☛  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  ☛  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  ☛  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  ☛  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ☛  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  ☛  ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
  ☛  ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
  ☛  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  ☛  หน่วยศึกษานิเทศก์
  ☛  ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
  ☛  ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
  ☛  ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ
  ☛  ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน

Social Media

facebook ศูนย์ส่งเสริม
การอาชีวศึกษาเอกชน

ข่าวประชาสัมพันธ์อาชีวศึกษาเอกชน

rss
ภาพข่าว: การใช้โปรแกรม GPA57 จัดทำผลการเรียนเฉลี่ย GPAX

การใช้โปรแกรม GPA57 จัดทำผลการเรียนเฉลี่ย GPAX

การจัดทำผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา

วันที่: 26/08/2016

ภาพข่าว: การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนสิงหาคม 2559

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนสิงหาคม 2559

โอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559

วันที่: 24/08/2016

ภาพข่าว: ขอร่วมบริจาคเงินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙

ขอร่วมบริจาคเงินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ป...

วันที่: 16/08/2016

ภาพข่าว: แบบสำรวจค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

แบบสำรวจค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

สำหรับสถานศึกษาให้ข้อมูล ในวัน เวลา ที่กำหนด

วันที่: 04/08/2016

อ่านข่าวทั้งหมดได้ที่นี่

ประชาสัมพันธ์โครงการ การประชุม ฝึกอบรม การประกวดแข่งขัน
ประชาสัมพันธ์โครงการ การประชุม ฝึกอบรม การประกวดแข่งขัน

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
Created by vecpadmin in 8/11/2016 2:16:15 PM

Read More..


ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แบบสอบถามทางเว็บไซต์
Created by vecpadmin in 8/11/2016 11:51:28 AM

Read More..


ปฏิทินการทดสอบ V- NET ปีการศึกษา 2559
Created by vecpadmin in 8/10/2016 9:24:17 AM

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้กำหนดการจัดทดการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึ... Read More..


ข่าวทั้งหมด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง อาชีวศึกษาภาคเอกชน

 Title 
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๕๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดและแต่งตั้งประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดDownload
ประกาศสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ที่ ๒/๒๕๕๙ เรื่องการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัด (อชจ)Download
สำนักงานรัฐมนตรี 141/2559 ศธ.ออกคำสั่งแต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัด-รองศึกษาธิการจังหวัดDownload
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคDownload
การใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(AMS e-Office)Download
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๗๘/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯDownload
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน เป็นหน่วยงานภายในDownload
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนDownload

ข้อมูลเว็บไซต์เดิม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง