ผู้อำนวยการ ศอช.

ดร.พวงพรรณ ขันติธรรมากร
ดร.พวงพรรณ ขันติธรรมากร 

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน

รับ-ส่ง เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

E-Officeรับส่งหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  ดาวน์โหลดคู่มือฉบับย่อคู่มือฉบับย่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59

หน่วยงานภายใน สอศ

  ☛   สำนักอำนวยการ
  ☛   สำนักความร่วมมือ
  ☛  สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
  ☛  สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  ☛  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  ☛  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  ☛  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  ☛  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ☛  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  ☛  ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
  ☛  ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
  ☛  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  ☛  หน่วยศึกษานิเทศก์
  ☛  ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
  ☛  ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
  ☛  ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ
  ☛  ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน

Social Media

facebook ศูนย์ส่งเสริม
การอาชีวศึกษาเอกชน

ข่าวประชาสัมพันธ์อาชีวศึกษาเอกชน

rss
ภาพข่าว: ตรวจสอบลำดับการรับเกียรติบัตร

ตรวจสอบลำดับการรับเกียรติบัตร"ศูนย์บริการวิชาชีพ"

ตรวจสอบลำดับ รายชื่อสถานศึกษาที่เข้ารับเกียรติบัตร"ศูนย์บริการวิชาชีพ"

วันที่: 27/09/2016

ภาพข่าว: การดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ ...

การดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียน...

การดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ ...

วันที่: 26/09/2016

ภาพข่าว: ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อติดตามผล...

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภา...

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อติดตามผ...

วันที่: 20/09/2016

ภาพข่าว: ขอเชิญสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาเข้ารับการอบรมการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญ...

ขอเชิญสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาเข้ารับการอบรมการดำเนิน...

ขอเชิญผู้อำนวยการสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาและบุคลากรที่รับผิดชอบด้านวิชากา...

วันที่: 15/09/2016

ภาพข่าว: การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2559

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2559

โอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559

วันที่: 15/09/2016

อ่านข่าวทั้งหมดได้ที่นี่

ประชาสัมพันธ์โครงการ การประชุม ฝึกอบรม การประกวดแข่งขัน
ประชาสัมพันธ์โครงการ การประชุม ฝึกอบรม การประกวดแข่งขัน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง อาชีวศึกษาภาคเอกชน

 Title 
คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๑๑๓๑/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการDownload
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๕๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดและแต่งตั้งประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดDownload
ประกาศสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ที่ ๒/๒๕๕๙ เรื่องการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัด (อชจ)Download
สำนักงานรัฐมนตรี 141/2559 ศธ.ออกคำสั่งแต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัด-รองศึกษาธิการจังหวัดDownload
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคDownload
การใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(AMS e-Office)Download
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๗๘/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯDownload
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน เป็นหน่วยงานภายในDownload
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนDownload

ข้อมูลเว็บไซต์เดิม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง