ขอให้สถานศึกษาที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินกิจกรรม " 999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันฑ์" เร่งดำเนินการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโดยด่วน

สรุปผลการรายงานผลการดำเนินกิจกรรม  ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559  Download

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินกิจกรรม

ระบบบันทึกข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลสำหรับสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา  เปิดให้เข้าใช้อีกครั้งแล้ว
ขอให้สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูล หรือยังปรับปรุงข้อมูลไม่เรียบร้อย 
เร่งดำเนินการปรับปรุงและบันทึกข้อมูล ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 
โดยด่วน  ภายในวันที่  2  ธันวาคม  2559
หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ นายจักรพงศ์ รินทะวงศ์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
โทรศัพท์ 0 2281 5555 ต่อ 1305 หรือ 
0852178036
หรือ  e-mail :
redjackky@gmail.com  หรือ  LINE  ID : redjackky     
เข้าสู่ระบบ  http://ps.vec.go.th
รับ-ส่ง เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

E-Officeรับส่งหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  ดาวน์โหลดคู่มือฉบับย่อคู่มือฉบับย่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59

หน่วยงานภายใน สอศ

  ☛   สำนักอำนวยการ
  ☛   สำนักความร่วมมือ
  ☛  สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
  ☛  สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  ☛  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  ☛  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  ☛  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  ☛  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ☛  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  ☛  ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
  ☛  ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
  ☛  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  ☛  หน่วยศึกษานิเทศก์
  ☛  ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
  ☛  ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
  ☛  ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ
  ☛  ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน

ข่าวประชาสัมพันธ์อาชีวศึกษาเอกชน

rss
ภาพข่าว: ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพ...

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อถวายเป็นพระราช...

ด้วยสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อถวาย...

วันที่: 25/11/2016

ภาพข่าว: ประกวดหนังสั้น

ประกวดหนังสั้น "อาชีวะทำดีเพื่อพ่อ"

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท...

วันที่: 25/11/2016

ภาพข่าว: การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

โอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559

วันที่: 23/11/2016

อ่านข่าวทั้งหมดได้ที่นี่

ประชาสัมพันธ์โครงการ การประชุม ฝึกอบรม การประกวดแข่งขัน
ประชาสัมพันธ์โครงการ การประชุม ฝึกอบรม การประกวดแข่งขัน

โครงการส่งเสริมและพัฒนา "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"
Created by vecpadmin in 11/16/2016 10:20:01 AM

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนา "สุ... Read More..


รณรงค์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินฯ ในช่วงวันออกพรรษา ประจำปี 2559
Created by vecpadmin in 10/19/2016 9:24:58 AM

รณรงค์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินฯ ในช่วงวันออกพรรษา ประจำปี ... Read More..


ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลกรรมการ กสทช.
Created by vecpadmin in 10/14/2016 12:16:05 PM

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) มีคว... Read More..


ข่าวทั้งหมด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง อาชีวศึกษาภาคเอกชน

 Title 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 Download
คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๑๑๓๑/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการDownload
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๕๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดและแต่งตั้งประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดDownload
ประกาศสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ที่ ๒/๒๕๕๙ เรื่องการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัด (อชจ)Download
สำนักงานรัฐมนตรี 141/2559 ศธ.ออกคำสั่งแต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัด-รองศึกษาธิการจังหวัดDownload
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคDownload
การใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(AMS e-Office)Download
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๗๘/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯDownload
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน เป็นหน่วยงานภายในDownload
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนDownload

ข้อมูลเว็บไซต์เดิม

Social Media

facebook ศูนย์ส่งเสริม
การอาชีวศึกษาเอกชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง