แบบสำรวจข้อมูลการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ในโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา


ขอให้สถานศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ิ รายชื่อ  ดำเนินการปรับปรุงและบันทึกข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยใช้ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
โดยให้เข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ ลิงก์เข้าสู่ระบบ


หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2556


ขณะนี้สถานศึกษาเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา ใช้งานระบบ PSIS เดิม
โดยให้เข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ http://psisvec.opec.go.th

ผู้อำนวยการ ศอช.


ดร.ก้านทิพย์  ชาติวงศ์

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน

หน่วยงานภายใน สอศ

  ☛   สำนักอำนวยการ
  ☛   สำนักความร่วมมือ
  ☛  สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
  ☛  สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  ☛  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  ☛  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  ☛  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  ☛  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ☛  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  ☛  ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
  ☛  ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
  ☛  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  ☛  หน่วยศึกษานิเทศก์
  ☛  ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
  ☛  ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
  ☛  ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ
  ☛  ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน

รับ-ส่ง เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

E-Officeรับส่งหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  ดาวน์โหลดคู่มือฉบับย่อคู่มือฉบับย่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59

ระบบสารสนเทศ

 ระบบpsเอกชน
 
 

แบบสำรวจข้อมูล

ขอให้สถานศึกษาเอกชนทุกแห่งที่จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีอยู่แล้ว รายงานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบดังกล่าว
ตามแบบฟอร์ม แล้วส่งมาที่ E-mail : dual.vecp@gmail.com ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560

แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี


แบบฟอร์มบันทึกแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2560

ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา  2560

Social Media

facebook ศูนย์ส่งเสริม
การอาชีวศึกษาเอกชน

ข่าวประชาสัมพันธ์อาชีวศึกษาเอกชน

rss
ภาพข่าว: รายงานผลการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลประเภทอาชีวศึกษา

รายงานผลการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลประเภทอาชีวศ...

ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน ข้อแจ้งสถานศึกษาที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบให้ดำเน...

วันที่: 22/03/2017

ภาพข่าว: แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2...

แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในหลักสูตรประกาศนียบัตร...

ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช....

วันที่: 20/03/2017

ภาพข่าว: ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ...

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจมาตรฐา...

ขอเชิญสถานศึกษาส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจให้กับบุค...

วันที่: 18/03/2017

ภาพข่าว: ขอความร่วมมือให้จัดทำพร้อมจัดส่งแบบรายงานผลการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาและแบบราย...

ขอความร่วมมือให้จัดทำพร้อมจัดส่งแบบรายงานผลการเรียนของผู้สำเ...

ขอให้ อศจ. ตรวจสอบ/สำรวจ เอกสารหลักฐานการศึกษา ที่ ได้รับมอบจาก สพป. หากไม่ครบถ...

วันที่: 15/03/2017

ภาพข่าว: แนวปฏิบัติการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา

แนวปฏิบัติการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภ...

เพื่อให้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดและโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา มีความ...

วันที่: 15/03/2017

อ่านข่าวทั้งหมดได้ที่นี่

ประชาสัมพันธ์โครงการ การประชุม ฝึกอบรม การประกวดแข่งขัน
ประชาสัมพันธ์โครงการ การประชุม ฝึกอบรม การประกวดแข่งขัน

ด่วน การประชุมสัมมนาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สถานศึกษาเอกชน
Created by vecpadmin in 2/15/2017 10:16:04 AM

การประชุมสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานศึกษาเอกชน Read More..


กำหนดการรับ – ส่ง ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) เพื่อใช้ประกอบการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
Created by vecpadmin in 12/13/2016 4:23:47 PM

การรับ – ส ่ง ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) เพื่อใช้ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดย... Read More..


โครงการส่งเสริมและพัฒนา "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"
Created by vecpadmin in 11/16/2016 10:20:01 AM

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนา "สุ... Read More..


ข่าวทั้งหมด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง อาชีวศึกษาภาคเอกชน

 Title 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 Download
คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๑๑๓๑/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการDownload
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๕๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดและแต่งตั้งประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดDownload
ประกาศสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ที่ ๒/๒๕๕๙ เรื่องการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัด (อชจ)Download
สำนักงานรัฐมนตรี 141/2559 ศธ.ออกคำสั่งแต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัด-รองศึกษาธิการจังหวัดDownload
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคDownload
การใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(AMS e-Office)Download
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๗๘/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯDownload
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน เป็นหน่วยงานภายในDownload
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนDownload

ข้อมูลเว็บไซต์เดิม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง